+31 63 983 2150       info@touchcare.nl

Praktijk Voorwaarden

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling
De kosten van het consult

Behandelovereenkomst

Op alle behandelingen in de praktijk zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).
De FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
Alle CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
De FAGT CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
De CAM-therapeut wordt vrijwillig bezocht en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaan.
De cliënt is verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De cliënt is verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
De client dient bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met de CAM-Therapeut in gesprek te gaan. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.
Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
Indien de cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen worden door cliënt, door dit aan te geven aan de CAM-Therapeut.
De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant of na factuur betaald kan worden.
De cliënt ontvangt de factuur elke week vande CAM-Therapeut.

Waarneming

Bij ongeplande afwezigheid is mijn waarnemer: Nathalie Hijman

Contact

+31 63 983 2150FAGT Logo
RBCZ Logo
info@touchcare.nl
Bohemen 9
3831EP Leusden
Registertherapeut BCZ® licentie 509831R
AGB Code zorgverlener 90-046935
AGB Code Praktijk 90-55543
FAGT lidnummer 16674
CBP meldingsnummer m1520980

Volg TouchCare op Facebook

Vandaag een referentie van:

Pieneke Bos

"Barbara behandelt mij met Shiatsu massage. Dit is een prettige behandeling waaraan je je helemaal kunt overgeven, je hoeft zelf niets te doen. Het doet geen pijn en is heel ontspannend. Ik ga graag naar haar toe en vind het altijd jammer als het uur weer voorbij is. Eerder heb ik elders acupunctuurbehandelingen gehad, maar dit is veel fijner en het effect is minstens zo goed. Barbara is een rustig persoon, die zich niet opdringt. Ze neemt de tijd om naar je te luisteren en vergeet niet wat je eerder hebt verteld. Tijdens de behandeling wordt er niet gepraat en dat geeft meer verdieping. Na afloop is er tijd om even na te praten, ze heeft geen strak gepland rooster en dat is heel prettig."