+31 63 983 2150       info@touchcare.nl

Privacy reglement

Privacy Reglement

TouchCare Massages hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement wordt duidelijke informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dit alles met als doel uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TouchCare Massages houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit PIA.
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door TouchCare Massages verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve en financiële doeleinden.
-Communicatie over de opdracht, behandelovereenkomst, uitnodigingen, aanmelding voor behandelingen.
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en/of behandelovereenkomst.
-Opzetten van een cliëntendossier.
-Uitvoeren en monitoren van behandelingen.
-Declaraties zorgverzekeraars.
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/ intercollegiale toetsing.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (WGBO en belastingdienst).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TouchCare Massages de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam
-Achternaam
-(Zakelijk) Telefoonnummer
-(Zakelijk) E-mailadres
-Adresgegevens
-Geslacht
-Geboortedatum
-Relatienummer zorgverzekeraar
Bijzondere persoonsgegevens:

-Gegevens over uw gezondheidstoestand
-Gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de behandeling

Uw persoonsgegevens worden door TouchCare Massages opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (art 52 AWR).
-Het medisch dossier volgens de wettelijke bepaling maximaal 20 jaar (art.7:454 lid 3 BW).

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt dient te worden van uw gegevens, dan zal u hierover eerst worden geïnformeerd en expliciet om uw toestemming worden gevraagd.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door TouchCare Massages verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over TouchCare Massages, de praktijk, wijzigingen in prijsbeleid en openingstijden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw toestemming om u op de juiste manier te informeren Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TouchCare Massages de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam
-Achternaam
-E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door TouchCare Massages opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men zelf aangemeld blijft.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het hosten van de website.
-Het verzorgen van de (financiële) administratie.
-Cloudservice voor opslag van alle data

 TouchCare Massages geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Geheimhoudingsplicht

Als uw behandelend zorgverlener heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van het RBCZ.

Minderjarigen

TouchCare Massages verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

TouchCare Massages heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens TouchCare Massages van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
-Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Behandelovereenkomst

Op alle behandelingen in de praktijk zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De CAM-Therapeut is aangesloten bij de CAT en SVN en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de CAT-regelgeving (https://catcollectief.nl)
De  CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
Alle CAM-Therapeuten zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
De CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
De CAM-therapeut wordt vrijwillig bezocht en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaan.
De cliënt is verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De cliënt is verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
De client dient bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met de CAM-Therapeut in gesprek te gaan. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de CATen/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GAT (https://www.gatgeschillen.nl/) conform de wkkgz.
Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
Indien de cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen worden door cliënt, door dit aan te geven aan de CAM-Therapeut.
De CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant of na factuur betaald kan worden.

De cliënt ontvangt de factuur elke week van de CAM-Therapeut.

Contact

+31 63 983 2150 RBCZ Logo
SVN Logo
info@touchcare.nl
Bohemen 9
3831EP Leusden
Registertherapeut BCZ®
Aangesloten bij:
Shiatsu Vereniging Nederland

Vandaag een referentie van:

Quirine

"Al veel behandelingen heb ik gekregen van Barbara. Zo ontspannen en helend. Barbara werkt heel professioneel, weet waar hulp nodig is en past zich makkelijk aan. Juist omdat ze zo'n fijn mens is kies ik ervoor om juist bij haar behandeld te worden."